Quản lý tài sản

Giao dịch và quản lý nhiều tài khoản từ một giao diện MT4 duy nhất.

Bước 1 - Đăng ký
Đăng ký Tài khoản người quản lý tài sản bằng liên kết được cung cấp bên dưới.
Bước 2 - Mời nhà đầu tư
Bắt đầu thêm tài khoản nhà đầu tư trực tiếp vào Tài khoản chính của bạn.
Bước 3 - Thực thi
Bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng số lượng lớn trong Tài khoản Chính của bạn.