Đòn bẩy tài khoản
Lên đến 1: 500
Hoa hồng
account.nano.settings.commissions.value
Chênh lệch
Chênh lệch biến đổi
Tiền gửi tối thiểu
account.nano.settings.deposit.value
Bảo hiểm trượt
account.nano.settings.insurance.value
Bảo vệ số dư âm
Đúng