Đòn bẩy tài khoản
Lên đến 1: 500
Hoa hồng
Không có
Chênh lệch
Chênh lệch biến đổi
Tiền gửi tối thiểu
1 USD
Bảo hiểm trượt
Không
Bảo vệ số dư âm
Đúng