Đòn bẩy tài khoản
Lên đến 1: 100
Hoa hồng
0.50 USD cho mỗi lô Tiêu chuẩn
Chênh lệch
Nguyên / ECN
Tiền gửi tối thiểu
1.000.000 USD
Bảo hiểm trượt
Lệnh cắt lỗ được đảm bảo
Bảo vệ số dư âm
Không