អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម

ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងគ្រប់គ្រងគណនីច្រើនពីចំណុចប្រទាក់ MT4 តែមួយ។

ជំហានទី 1 - ចុះឈ្មោះ
ចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម ដោយប្រើតំណភ្ជាប់ដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម។
ជំហានទី 2 - អញ្ជើញវិនិយោគិន
ចាប់ផ្តើមបន្ថែមគណនីអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីមេរបស់អ្នក។
ជំហានទី 3 - ប្រតិបត្តិ
ចាប់ផ្តើមដំណើរការការបញ្ជាទិញច្រើននៅក្នុងគណនី Master របស់អ្នក។