खाता उत्तोलन
1:500 . तक
आयोगों
USD 4 प्रति मानक लॉट
स्प्रेड्स
कच्चा / ईसीएन
न्यूनतम जमा
यूएसडी 100
फिसलन बीमा
गारंटीकृत मूल्य अनुरोध
नकारात्मक संतुलन संरक्षण
हां