खाता उत्तोलन
1:100 . तक
आयोगों
USD 1.50 प्रति मानक लॉट
स्प्रेड्स
कच्चा / ईसीएन
न्यूनतम जमा
अमरीकी डालर 25,000
फिसलन बीमा
गारंटीड स्टॉप लॉस ऑर्डर
नकारात्मक संतुलन संरक्षण
हां